Anthony Lye

NetApp

Lye
Anthony Lye
Senior Vice President and General Manager
NetApp